Is uw domeinnaam nog vrij?
   
 
     Algemeen
Tik & Klik?
Ons netwerk
Techniek
Alg. Voorwaarden
Formulieren
Contact informatie
     Domein Check
Domeinnaam


Algemeen - Voorwaarden

Onze voorwaarden kunt u hier downloaden (PDF formaat) of hieronder bezichtigen.


  als deze gehanteerd worden door:
Tik & Klik Internetdiensten, hierna te noemen Opdrachtnemer.
1. Geldigheid 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN gedane aanbiedingen en alle door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN uit hoofde van haar bedrijf afgesloten overeenkomsten. 
1.2. De nummering en de titels van de artikelen hebben alleen tot doel de leesbaarheid te bevorderen. Hieraan kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 
1.3. Een opdracht of bestelling door een opdrachtgever/koper geldt als onvoorwaardelijke acceptatie van deze algemene voorwaarden. 
1.4. Van deze voorwaarden afwijkende bijzondere bedingen zijn slechts bindend voorzover zij schriftelijk zijn overeengekomen. 
1.5. Indien een opdrachtgever/koper zelf ook algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien en voorzover dit niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. 
1.6. Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden laat de geldigheid voor het overige onverlet. 
1.7. Indien TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, of dat TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN het recht zal verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 
2. Overeenkomsten 
2.1. Overeenkomsten met opdrachtnemer uit hoofde van het bedrijf gesloten en aanbiedingen door  TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN zijn gedaan, is slechts bindend indien en voorzover wij dit schriftelijk bevestigen. 
2.2. Afspraken met ondergeschikten of door de opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen binden TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN niet indien en voorzover wij deze afspraken niet schriftelijk bevestigen.
2.3. Offertes en overeenkomsten bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in onze schriftelijke bevestiging zijn gespecificeerd. 
2.4. Elke door ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoordeling. 
2.5. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN is gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst of een deel van haar verplichtingen door derden te laten uitvoeren. 
2.6. Offertes zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders uit de schriftelijke offerte blijkt. Zolang een offerte nog niet schriftelijk door Opdrachtgever is aanvaard, kan de offerte op elk moment door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN worden ingetrokken. 
2.7. Indien TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN met Opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van éénmalige werkzaamheden en/of het doen van een éénmalige levering voorziet, maar in het door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode, of bij het ontbreken van een zodanige overeenkomst voor een jaar. 
2.8. Een duurovereenkomst als bedoeld in het vorige lid wordt vervolgens telkenmale zonder opzegging stilzwijgend verlengd voor de periode van één (kalender)jaar. Een duurovereenkomst kan door beide contractspartijen, uitsluitend schriftelijk, worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden vóór het aflopen van de contractsperiode. 
2.9. Opdrachtgever geeft TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN bij voorbaat toestemming om al haar    verplichtingen en daartegenover bedongen rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde in verband met de overdracht van de onderneming. 
2.10. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN is gemachtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien opdrachtgever zijn/haar betalingsplicht niet nakomt.
2.11.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden

 

3. Wijzigingen/meerwerk 
3.1. Hoewel TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN een tijdig verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, is TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht en kan TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Een dergelijke instemming kan slechts schriftelijk worden gegeven. 
3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht of overeenkomst die door de Opdrachtgever gewenst worden, moeten tijdig aan opdrachtnemer worden doorgegeven. 
3.3. Indien de verlangde wijzigingen mondeling zijn doorgegeven, is de tenuitvoerlegging hiervan ten volle voor rekening van de opdrachtgever/koper. 
3.4. Hogere kosten tengevolge van de verlangde wijzigingen worden tegen de gangbare tarieven aan de opdrachtgever/koper doorberekend ongeacht of de wijzigingen mondeling dan wel schriftelijk zijn doorgegeven. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen. 
3.5. Indien en voorzover Opdrachtgever niet bereid is om de hogere prijs te betalen worden de gewenste veranderingen niet aangebracht en wordt de opdracht conform de oorspronkelijke afspraak uitgevoerd. 
3.6. opdrachtnemer kan weigeren om gewenste veranderingen uit te voeren.Het is voor Opdrachtgever geen reden om de overeenkomst te ontbinden en blijft aan de oorspronkelijke overeenkomst gebonden.
3.7. Door het uitvoeren van de verlangde wijzigingen kan de oorspronkelijk afgesproken leveringstermijn overschreden worden. Deze eventuele overschrijding komt geheel voor risico van de opdrachtgever.
3.8. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of ver- werkt tegen de gehanteerde kost prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. 
3.9. Onverminderd het in het vorige lid vermelde, behoudt TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen. 
4. Intellectueel eigendom 
4.1. De Opdrachtgever verklaart met het geven van een opdracht waarbij door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN gebruik dient te worden gemaakt van foto's, logo's en andere ingevolge de Auteurswet beschermde werken, of waarbij gebruik dient te worden gemaakt van producten waarop een intellectueel eigendomsrecht rust of kan rusten, dat met het gebruik van deze werken en objecten door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN geen inbreuk op het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. 
4.2. De Opdrachtgever vrijwaart TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN in en buiten rechte voor alle gevolgen die uit het gebruik van logo's, foto's en dergelijke voortvloeien. Hierbij maakt het geen verschil of de Opdrachtgever de in de vorige leden bedoelde objecten en werken zelf heeft aangeleverd of heeft doen aanleveren. Het enkele feit dat er opdracht gegeven wordt tot het gebruiken van een bepaald werk of object in bijvoorbeeld een bepaalde productie houdt automatisch een vrijwaring van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN in. 
4.3. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar gemaakte ontwerpen en werken in de zin van de Auteurswet. Hieronder worden onder meer ook uitdrukkelijk (internet)activiteiten begrepen. De overeenkomst omvat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN aan Opdrachtgever 
4.4.

Een Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN ontwerpen te veranderen, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN. 

 

5. Prijzen/kosten 
5.1. Alle door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN gegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele invoerheffingen en of andere opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen. 
5.2. Alle door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN opgegeven prijzen worden te goeder trouw gegeven. 
5.3. Prijsverhogingen die optreden ten gevolge van gewijzigde overheidsmaatregelen en voorschriften worden door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN aan Opdrachtgever doorberekend. 
5.4. Indien de leveranciers van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN hogere of lagere prijzen in rekening brengen dan ten tijde van het opstellen van de offerte door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN voorzien was, brengt TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN deze verhoging of verlaging bij Opdrachtgever in rekening. 
5.5. Indien met TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN voor een bepaald project een vaste aanneemsom is overeengekomen, is deze berekend naar het prijs- en kostenniveau van het moment waarop de aanneemsom is gegeven. Tussentijdse prijs- en kostenstijgingen kunnen te allen tijde worden doorberekend. 
5.6.

TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN kan de tarieven van duurovereenkomsten op elk moment aanpassen. Tariefswijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende betaalperiode. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN zal Opdrachtgever via een schriftelijke kennisgeving tenminste dertig dagen voor ingangsdatum op de hoogte stellen van de tariefswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met voorgestelde wijziging van de vergoedingen dient Opdrachtgever dit schriftelijk binnen zeven werkdagen na kennisgeving mede te delen. De overeenkomst eindigt vervolgens per in de kennisgeving genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden zonder dat contractspartijen tot schadevergoeding gehouden zijn. Wordt de overeenkomst voortgezet, dan wordt de wijziging geacht te zijn aanvaard. 

 

6. Materialen/diensten/garantie 
6.1. Alle eventueel door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN geleverde materialen en diensten zijn in principe van normale kwaliteit, met dien verstande dat geringe afwijkingen niet tot schadevergoeding of vermindering van de koopprijs aanleiding kunnen geven. 
6.2. Bij de bepaling van de kwaliteit van de door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN geleverde goederen en diensten is niet uitsluitend de subjectieve verwachting welke de Opdrachtgever van de betreffende goederen of diensten heeft, doorslaggevend. Bepalend is hetgeen in de branche als normaal beschouwd dient te worden. Hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met de gemiddelde kwaliteit van alle door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN geleverde goederen en diensten, alsmede de hiervoor door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN berekende prijzen. 
6.3. De door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN te geven garantie op gebruikte of geleverde materialen, faciliteiten en diensten wordt gegeven overeenkomstig de door de producent hiervan gegeven voorschriften en voorwaarden, met dien verstande dat TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN niet aansprakelijk gesteld kan worden als dit afwijkt van de algemene voorwaarden van de producent.
7. Vergunningen/leges/domeinen en domeinnamen 
7.1. Indien er voor het realiseren van een bepaald project vergunningen of ontheffingen en dergelijke nodig zijn, dient Opdrachtgever hier zelf voor te zorgen. 
7.2. Indien er ingevolge het eerste lid kosten (zoals bijv. leges, onderzoekskosten etc.) verschuldigd zijn zorgt Opdrachtgever zelf voor betaling hiervan. 
7.3. Indien TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN bemiddelt bij het aanvragen van vergunningen en ontheffingen wordt dit naar beste kunnen gedaan. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN aanvaardt echter geen aansprakelijkheid indien de vergunning of ontheffing wordt geweigerd of indien er aan het verlenen van de vergunning of ontheffing strenge voorwaarden worden gesteld. 
7.4. Indien TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN omtrent de mogelijkheid tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing mededelingen doet, worden deze mededelingen te goeder trouw gedaan en kan het onverhoopt weigeren van een vergunning of ontheffing geen reden tot ontbinding, opschorting of schadevergoeding zijn. 
7.5. Wanneer TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN voor Opdrachtgever bemiddelt bij het verkrijgen van een domeinnaam, IP-adressen en/of een Internetabonnement, houdt dit niet in dat TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN partij bij daaruit ontstane overeenkomst is geworden. Het feit dat een Opdrachtgever al dan niet een overeenkomst met een betrokken derde aangaat, blijft een volledig zelfstandige keuze van de opdrachtgever. Alle door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN hieromtrent gegeven adviezen worden geheel vrijblijvend gegeven. 
7.6. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van een bepaald domein of een bepaalde domeinnaam. 
7.7. Wanneer TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN wordt geregistreerd als technisch contactpersoon voor een bepaald domein is het vorige lid onverkort van toepassing. 
8. (Op)levering van goederen en diensten 
8.1. Opgegeven leveringstermijnen en opleveringstermijnen gelden bij benadering en worden door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN gegeven in de verwachting dat er geen beletsel aanwezig is. 
8.2. Een werk is opgeleverd op het moment dat TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN dit de Opdrachtgever schriftelijk of mondeling of per e-mail heeft meegedeeld, of op het moment dat het gerealiseerde feitelijk in gebruik is genomen, of in gebruik had kunnen worden genomen. 
8.3. De webhosting wordt geacht te zijn geleverd op het moment waarop een bepaalde site toegankelijk is gemaakt. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN kan pas op levering van webhosting worden aangesproken wanneer Opdrachtgever al zijn (financiële) verplichtingen jegens TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN is nagekomen. 
8.4.

Goederen of producten worden geacht te zijn geleverd op het moment dat            

-  zij in de feitelijke macht van Opdrachtgever zijn gekomen, of
-  Opdrachtgever de feitelijke macht er over zou kunnen uitoefenen, of
-  op het moment waarop TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN aangeeft dat de goederen door de Opdrachtgever afgehaald kunnen worden, of
-  op het moment dat de goederen op transport worden gesteld.
8.5. Indien Opdrachtgever de goederen niet afhaalt, staan deze geheel voor eigen rekening en risico te zijner beschikking op een nader door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN aan te geven locatie opgeslagen. 
8.6. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat Opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
8.7. Internettoepassingen en/of oplossingen en/of producties worden geacht te zijn geleverd op het moment dat Opdrachtgever door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN in de gelegenheid is gesteld om de (internet)presentatie te bekijken. 
8.8. Overschrijding van een afgesproken leveringstermijn is geen grond voor schadevergoeding. De Opdrachtgever dient TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN bij overschrijding van een leveringstermijn per aangetekende brief in gebreke te stellen en dient daarbij een redelijke termijn tot nakoming te geven. 
8.9. opdrachtnemer is gerechtigd om de uitvoering van verplichtingen uit de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten wanneer de Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst en de bij de overeenkomst horende algemene voorwaarden. De in de vorige zin vermelde opschorting geeft nimmer reden tot schadevergoeding. 
8.10. Wanneer Opdrachtgever, nadat TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN van haar recht tot opschorting van haar verplichtingen gebruik heeft gemaakt, alsnog aan zijn verplichtingen voldoet kan TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN verlangen dat de her aansluitkosten en alle overige door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN gemaakte of te maken kosten of geleden schade door Opdrachtgever worden vergoed. Zolang laatstgenoemde kosten en/of schade niet is voldaan, behoudt TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN haar recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
8.11. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedragen de kosten voor het opnieuw in gebruik stellen van een webpagina 50,00 euro per domein of domeinnaam. 
9. Werkzaamheden, levering van diensten en meerwerk 
9.1. Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst extra werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren, of wanneer deze extra werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste opgave van Opdrachtgever, dan worden deze extra werkzaamheden tegen het gangbare tarief doorberekend. 
9.2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opdrachtnemer op de afgesproken tijd ongehinderd en zonder wachten met de werkzaamheden van start kunnen gaan en/of de goederen zonder belemmeringen kunnen afleveren. 
9.3. Hierbij worden wachttijden, extra reistijden, en/of een aan de Opdrachtgever te wijten of voor zijn risico komende vertraging tegen het gangbare uurloon doorberekend. Ter bepaling van het feit welke omstandigheden voor risico van de opdrachtgever komen, wordt zij (onder meer) verwezen naar artikel 13 
9.4. Met het aanvaarden van een opdracht tot het maken of ontwerpen van een productie neemt TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN een inspanningsverbintenis op zich. Zij verplicht zich daarbij zich in te spannen om, eventueel met gebruik van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever, een naar objectieve maatstaven voldoende volwaardige productie te maken. 
9.5. Wanneer Opdrachtgever een bepaalde door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN geproduceerde (Internet)productie vooraf heeft gezien, of althans in de gelegenheid is gesteld om deze vooraf te zien, is TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel in de productie voorkomende fouten en/of onzorgvuldigheden ongeacht door wiens toedoen deze fouten zijn veroorzaakt. 
9.6. De Opdrachtgever is na de in het vorige lid bedoelde preview verplicht om gebreken, fouten en onjuistheden in de productie onverwijld aan TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN te melden. 
9.7. Indien en voorzover Opdrachtgever geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een productie vooraf te zien kan hij zich in een later stadium nimmer beroepen op eventuele in de productie voorkomende fouten en onzorgvuldigheden. Deze eventuele fouten en onzorgvuldigheden zullen dan evenmin een reden kunnen zijn om de overeenkomst te ontbinden of betalingen achter te houden. 
9.8. Het vorige lid is eveneens toepassing indien de opdrachtgever na de preview niet onverwijld zijn op- en aanmerkingen kenbaar maakt of TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN niet onverwijld op fouten en/of onzorgvuldigheden heeft gewezen. 
9.9. Producties worden door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN naar beste kunnen geproduceerd. Hierbij worden door of namens Opdrachtgever aangeleverde materialen naar beste kunnen door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN in de presentatie verwerkt. Onvolkomenheden in de productie voortkomend uit de kwaliteit van het aangeleverde materiaal, zijn geheel voor risico van de Opdrachtgever. 
9.10. De Opdrachtgever verklaart met het sluiten van de overeenkomst bekend te zijn met de prestaties en mogelijkheden van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN. 
9.11. Indien de Opdrachtgever na de (gelegenheid tot) preview besluit om de productie niet te gebruiken of af te keuren is de Opdrachtgever niettemin verplicht om het volledige factuurbedrag te betalen indien en voor zover TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN zich voldoende heeft ingespannen. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN wordt geacht zich voldoende te hebben ingespannen als, mede gelet op de overeengekomen prijs en de in het algemeen in de branche geldende regels, er in redelijkheid geen grotere inspanningen van haar gevergd hadden kunnen worden. 
9.12. Indien de opdrachtgever een (computer)systeem van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN huurt of in bruikleen krijgt, is hij verplicht om zich als een goed huisvader met betrekking tot de apparatuur te gedragen. 
9.13. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat er in de eventueel met het systeem geleverde software geen verandering wordt aangebracht en dat de auteursrechten met betrekking tot de software niet anderszins worden geschonden. 
9.14. Ter zake van de huur en verhuur worden bij nadere overeenkomst door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN aanvullende bepalingen gesteld. 
9.15. Alle door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN gegeven adviezen zijn vrijblijvend en worden te goeder trouw gegeven. 
10. Enkele verplichtingen van opdrachtgever 
10.1. Opdrachtgever zal TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke zij noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten. 
10.2.

Opdrachtgever zal met behulp van door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN geleverde faciliteiten, 

diensten en producten geen informatie aanbieden die;
-  In strijd is met nationale en internationale regelgeving;
-  In strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden   op het internet;
-  De (intellectuele eigendoms)rechten van derden schendt;
-  Het gebruik van het Internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
-  Schade kan toebrengen aan of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van   anderen; Indien TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN van mening is dat de informatie strijdig is   met het gestelde in dit artikel, is het TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN toegestaan de   informatie met onmiddellijke ingang te verwijderen. In een dergelijk geval worden   vooruitbetaalde bedragen niet geretourneerd.

10.3. Opdrachtgever blijft jegens TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de kwaliteit van) alle van hem afkomstige en/of via hem aangeleverde informatie, ook als deze afkomstig is van een derde. Opdrachtgever vrijwaart TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN uitdrukkelijk tegen aanspraken van derden ter zake van schade die ontstaat door het gebruik van de door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN geleverde faciliteiten, diensten en producten. 
10.4. Iedere vorm van misbruik dan wel poging daartoe door Opdrachtgever of een derde partij van door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN geleverde faciliteiten, diensten en producten zal worden gemeld aan de betreffende wettelijke instantie ten einde vervolging in werking te stellen. In geval van bewezen misbruik of poging daartoe zal TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN altijd schadevergoeding eisen van de in overtreding zijnde partij. 
10.5. Opdrachtgever zal aan TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN alle schade en kosten vergoeden, die samenhangen met overtreding door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde faciliteiten, diensten en producten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN of diens licentiegevers kunnen bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, deze faciliteiten, diensten en producten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de faciliteiten, diensten en producten behoeven te gebruiken. 
10.6. Indien tussen Opdrachtgever en TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN is bepaald dat het gebruiksrecht voor een beperkte tijd bestaat, verbindt Opdrachtgever zich om nadien het gebruik te staken en de desbetreffende faciliteiten en producten terug te geven of te vernietigen, ook indien TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN geen industriële of intellectuele eigendomsrechten heeft op grond waarvan TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN een nadien door Opdrachtgever voortgezet gebruik zouden kunnen blijven verbieden. 
10.7. Wanneer Opdrachtgever wanprestatie pleegt zal hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in verzuim zijn. 
10.8. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet of behoorlijk nakomt. Een en ander laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet bestaan. 
11. Verplichtingen van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN 
11.1. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN zal redelijke maatregelen treffen om de goede werking en de continuïteit van de geleverde faciliteiten, diensten en producten te verzekeren. 
11.2. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN spant zich in om te voorkomen dat er in de geleverde faciliteiten, diensten en producten ingrijpende veranderingen worden aangebracht. Indien toch wijzigingen worden aangebracht zal TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN zich ervoor inspannen dat deze wijzigingen zo min mogelijk nadeel toebrengen aan Opdrachtgever. 
11.3. Indien Opdrachtgever melding maakt van een storing of een fout in de geleverde faciliteiten, diensten en producten, zal TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN deze storing of fout zo spoedig mogelijk proberen weg te nemen. 
12. Aansprakelijkheid van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN 
12.1. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN is nimmer aansprakelijk voor kosten, schade  en interesten die het directe of indirecte gevolg zijn van:
-  overmacht -daden of nalatigheden van Opdrachtgever of zijn ondergeschikten,
-  daden of nalatigheden van de opdrachtnemer, ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege via de opdrachtnemer te werk zijn gesteld, met uitzondering van die daden en nalatigheden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld. 
12.2. Dit artikel is eveneens van toepassing ten aanzien van meerwerk.
12.3. opdrachtnemer is nimmer gehouden om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever/koper te vergoeden. Alleen directe materiële schade door Opdrachtgever geleden, die het rechtstreeks het gevolg is van ingevolge de vorige leden aan TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN toe te rekenen gedragingen, komt voor vergoeding in aanmerking. 
12.4. De aansprakelijkheid van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN is bovendien in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de haar opgedragen werkzaamheden en leveringen. In het geval van duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat op een betreffende periode betrekking heeft. 
12.5. Wij zijn nimmer jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor eisen welke door overheid en/of overheidsinstellingen worden gesteld in verband met de opdracht. 
12.6. Buitengewone omstandigheden die aanleiding geven tot een wijziging in de feitelijke omstandigheden leveren voor TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN overmacht op. Dit is onder meer het geval: 
A. bij het verlies of beschadigingen tijdens het transport van de goederen, 
B. bij het niet of niet tijdig leveren door de leveranciers van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN, 
C. als de door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden en hulppersonen hun verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomen,
D. wanneer door of namens derden geleverde of verhuurde materialen niet of niet naar behoren functioneren,
E. bij uitval van de stroomvoorzieningen en/of uitval van telecommunicatieverbindingen en/of uitval van de verbindingen met Internet. Een en ander ook voor zover dit het gevolg is van onverwacht grootgebruik en/of overbelasting,
F. bij het, ondanks de daartoe door de opdrachtnemer genomen maatregelen, onrechtmatig inbreken door derden op computersystemen (zgn. hacken), 
G. bij werkstakingen, oorlog en molest, 
H. bij brand, blikseminslag, waterschade, storing in back-up faciliteiten, storing in programmatuur of apparatuur, 
I. bij min of meer langdurige ziekte van werknemers en/of vennoten van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN doch alleen indien en voorzover de specifieke kennis en kwaliteiten van de zieke persoon nagenoeg onontbeerlijk is voor een bepaald project, 
J. structureel personeelstekort veroorzaakt door een tekort aan bekwame arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. 
12.7. In geval van overmacht is TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN ontheven van haar verplichting tot het nakomen van de overeenkomst en kan de wederpartij geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling doen gelden. Hierbij hebben zowel TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN als ook Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien en voor zover de buitengewone omstandigheden van tijdelijke aard zijn, kan TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN, zulks geheel te eigener beoordeling, de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de uitvoering van de overeenkomst wijzigen. 
12.8. TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN is niet aansprakelijk voor het bij derden bekend worden van al dan niet vertrouwelijke informatie welke via internet of e-mail wordt verzonden of via TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN toegankelijk wordt gemaakt. Opdrachtgever beseft dat vanwege het gebruik van de vele menselijke knooppunten, locale netwerken en draadloze communicatie de door hem verzonden of geplaatste informatie onder omstandigheden door derden kan worden gelezen of onderschept. 
12.9. Wanneer Opdrachtgever meent dat wij op enigerlei wijze schade hebben veroorzaakt waarvoor wij in zijn ogen aansprakelijk zouden zijn is hij verplicht om, op straffe van verval van zijn rechten dienaangaande, dient men de opdrachtnemer hiervan binnen 8 dagen na het optreden van de schade of binnen 8 dagen nadat de schade op enigerlei wijze aan hen bekend had kunnen zijn, mededeling te doen. Deze mededeling dient schriftelijk te geschieden. Wanneer nakoming of herstel door TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN nog mogelijk is dient Opdrachtgever ons een redelijke termijn te stellen waarbinnen de opdrachtgever herstel of reparatie verlangt. 
12.10.

TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN is aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede eigendommen van Opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door opzet of grove schuld van TIK & KLIK INTERNETDIENSTEN of van hen, die door haar belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst. 

 

13. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 
13.1. Opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor alle daden en nalatigheden van zichzelf en de door hen ingeschakelde hulppersonen. 
13.2. Opdrachtgever zal zich (onder meer) in de volgende gevallen en situaties niet op overmacht kunnen beroepen: 
A. gewijzigde wet- en regelgeving, alsmede overheidsvoorschriften en rechtelijke uitspraken, voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt, 
B. als een beletsel ontstaat en/of de schade optreedt ten gevolge van daden of nalatigheden van degene in wiens opdracht Opdrachtgever op zijn beurt werkzaam is, 
C. geldelijk onvermogen, faillissement en surseance van betaling daarbij begrepen, bij de opdrachtgever of bij degene voor wie de opdrachtgever werkzaam is, 
D. gehele of gedeeltelijke overgang van de onderneming van Opdrachtgever zelf, of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van degene in wiens opdracht Opdrachtgever werkzaam is, 
E. beslaglegging en of tenuitvoerlegging van gerechtelijke vonnissen, alsmede het uitoefenen van zakelijke zekerheidsrechten door een derde indien en voor zover dit tot voldoening van een vordering, die deze derde op Opdrachtgever (of op degene ten wiens behoeve de opdrachtgever werkzaam is) heeft strekt, 
F. het feit dat een verzekeraar, terecht of onterecht, de eventuele schade niet dekt 
G. het feit dat de opdrachtgever minder winst zal maken of mogelijk zelfs verlies zal lijden 
13.3. De onder 13.2. genoemde omstandigheden en situaties komen te allen tijde voor risico van Opdrachtgever, ongeacht het feit of daarop invloed heeft of niet. De al dan niet voorzienbaarheid van deze situaties doet daarbij niet terzake. 
13.4. Indien de goederen aan Opdrachtgever zijn geleverd, is Opdrachtgever vanaf dat moment volledig aansprakelijk voor de geleverde goederen. 
14. Reclame 
14.1. Opdrachtgever is verplicht om terstond na de levering/oplevering van het werk en/of de goederen deze of deze grondig te inspecteren op gebreken. 
14.2. Bij aanwezigheid van gebreken is Opdrachtgever verplicht om ten spoedigste nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijze zou hebben kunnen ontdekken dit aan de opdrachtnemer te melden en dient de opdrachtgever de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om de gebreken te controleren. 
14.3. Laat Opdrachtgever na om binnen 8 dagen na levering of oplevering, of binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, te reclameren, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, of het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 
14.4. Reclames die naar de opdrachtnemer oordeel juist zijn, geven, zulks geheel naar onzer keuze, recht op schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag, of op kosteloos herstel van de geconstateerde gebreken. 
14.5. Reclames geven Opdrachtgever niet het recht om ontbinding van de koop te vorderen of betaling uit te stellen, dan wel na te laten. 
14.6.

Reclames dienen te allen tijde schriftelijk te geschieden. 

 

15. Eigendomsvoorbehoud 
15.1. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft ontvangen blijven geleverde goederen, verwerkt, dan wel onverwerkt, het eigendom van Tik & Klik Internetdiensten. 
15.2. Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien de opdrachtnemer uit andere hoofde nog enige vordering op Opdrachtgever hebben. 
15.3.

de opdrachtnemer heeft het recht om deze goederen terug te vorderen van de opdrachtgever;

-  zijn verplichtingen niet nakomt,
-  liquideert,
-  surseance van betaling aanvraagt,
-  in staat van faillissement wordt gesteld,
-  indien er beslag op de goederen wordt gelegd.

15.4. Het is Opdrachtgever/koper verboden om, zolang de goederen ingevolge de eerdere leden van dit artikel nog ons eigendom zijn, daden van beschikking, zoals bijvoorbeeld het vestigen van een pandrecht, met betrekking tot de verkochte goederen te verrichten. 
16. Betaling 
16.1. Door de opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden en geleverde goederen en diensten worden  al dan niet bij wijze van voorschot gefactureerd. 
16.2. Opdrachtgever is verplicht om alle door de opdrachtnemer verstrekte facturen, onverschillig of het een voorschotnota betreft of niet, zorgvuldig op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Indien en voor zover Opdrachtgever dit achterwege laat, wordt zonder meer aangenomen dat men zonder enig voorbehoud instemt met de betreffende factuur en de volledige inhoud daarvan. Opdrachtgever kan zich in een later stadium niet op onjuistheid van de betreffende factuur en de inhoud daarvan beroepen. 
16.3. Indien Opdrachtgever door hen geconstateerde onjuistheden niet of niet tijdig meldt, is de opdrachtgever in geen geval gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten, of een eventuele verschil achter te houden of verrekenen. 
16.4. Alle facturen dienen strikt binnen 2 weken na factuurdatum betaald te worden. 
16.5. Wanneer Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is men zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling nodig is, in verzuim. Wij kunnen echter, zonder dat dit overigens onze rechten aantast, de opdrachtgever alsnog een korte periode de gelegenheid bieden om zonder bijkomende kosten de hoofdsom te betalen. 
16.6. Opdrachtgever is verplicht om buiten de hoofdsom en rente om, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door het achterwege blijven van de betaling, te vergoeden. 
16.7. Wanneer de opdrachtnemer ter gelegenheid van een of meerdere aanmaningen niet dadelijk betaling van rente en kosten vorderen, houdt dit geenszins in dat de opdrachtnemer afstand doen van het recht om deze kosten en rente in een later stadium alsnog met ingang van de vervaldatum te vorderen. 
16.8. Opdrachtgever is over de tijd dat hij in verzuim is een contractuele rente van 1,25 procent per maand over de hoofdsom verschuldigd. 
16.9. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 100,-- euro exclusief BTW per geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten factuur.
16.10. De grootte van en de gehoudenheid tot het betalen van buitengerechtelijke kosten blijkt reeds uit het feit dat de opdrachtnemer op enig moment verzekeren van de hulp van derden teneinde betaling te verkrijgen.
16.11. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch ingeval van te late betaling. 
17. Slotbepaling 

Op alle met of door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing en geschillen met betrekking tot overeenkomsten met of door de opdrachtnemer gesloten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechtbank of arrondissementsrechtbank.

 

18. Depot 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 54380979